AKTUALNOŚCI

DZIAŁALNOŚĆ DYSTRYBUCYJNA

KOMUNIKATY

KONTAKT

ZMIANA SPRZEDAWCY

TARYFA OSD

IRiESD

DO POBRANIA

PRZYŁĄCZENIA – KODEKSY SIECIOWE

WSKAŹNIKI SAIDI,
SAIFI, MAIFI

INFORMACJE
O WYŁĄCZENIACH

PRZYŁĄCZENIE ŹRÓDEŁ POWYŻEJ 1 kV

SPRZEDAWCA ZOBOWIĄZANY

REJESTR MAGAZYNÓW


WSKAŹNIKI PRZERW W DOSTAWIE ENERGII

(SAIDI, SAIFI, MAIFI)

 

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla roku kalendarzowego 2023 na obszarze działania „PZL-Świdnik” S.A.

Zgodnie §41 ust.3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 roku Nr 93 poz. 623 z późniejszymi zmianami), „PZL-Świdnik” S.A. przedstawia wartości wskaźników SAIDI, SAIFI, MAIFI za 2023 rok dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej. 

wskaźnik

typ przerwy

z uwzględnieniem przerw katastrofalnych

bez uwzględnienia przerw katastrofalnych

SAIDI
(minuty / odbiorcę / rok)

planowane

201,97

201,97

nieplanowane

28,29

28,29

SAIFI
(ilość przerw / odbiorcę / rok)

planowane

0,39

0,39

nieplanowane

0,16

0,16

MAIFI

0

Liczba obsługiwanych odbiorców

38

Objaśnienia:

SAIDI - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

 

SAIFI - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

 

MAIFI - wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.


Przerwa krótka - przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 1 sekundy i nie dłużej niż 3 minuty.

 

Przerwa długa i bardzo długa - przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 3 minut i nie dłużej niż 24 godziny.


Przerwa planowana - okresowe przerwanie dostarczania energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, o której odbiorca został powiadomiony zgodnie z zapisem w § 42 pkt 4 przytoczonego na wstępie rozporządzenia.

 

Przerwa katastrofalna - przerwa w dostarczaniu energii trwająca dłużej niż 24 godziny.

 

 

A R C H I W U M

 

·         2022

·         2021

·         2020

·         2019

·         2018

·         2017

·         2016

·         2015